tekniskforvaltning-stockholm-bild-tjänster

Teknisk förvaltning

Vi erbjuder teknisk förvaltning. Anlitar du oss kan du få hjälp med ert VVS-sy­stem, underhåll av bostäder och att förändra ert vär­me­sy­stem till att använda för­ny­ba­ra energi­käl­lor.

Vi kan även pro­je­k­te­ra er vattenförsörjning och pro­je­k­te­ra ert ven­ti­la­ti­ons­sy­stem för en mer na­tur­lig ven­ti­la­tion. Vid behov utför vi även balansräkningar om er energianvändning.

Fastighetsbesiktning för köp eller underhåll

När du kö­per en bo­stad el­ler fa­sti­g­het är det viktigt att besiktiga hela fastigheten eftersom du som blivande köpare är an­sva­rig för att hitta eventuella fel på bo­sta­den.

För en styrelse i en BRF är det viktigt att få de egna fastigheterna besiktigade för att få en he­l­he­ts­syn på kommande un­de­rhåll och sedan upprätta en un­de­rhåll­splan.

Se över och optimera energianvändning

Varför ska du göra en ener­gia­na­lys? Att få en kon­troll på vil­ken ener­gi ni använder och hur, bör vara grun­den för allt ar­be­te som syftar till att ef­fe­k­ti­vi­se­ra användningen av ener­gi. Här finns förmodligen kostnader som du kan spa­ra in när det kommer till fastighetens ener­gi­för­bru­k­ning.

Vad vi kan göra för er BRF

• Vi kan göra för­stu­dier för både te­k­ni­sk och eko­no­mi­sk re­do­vi­sning.
• Vi kan komma med för­slag för en bättre användning av energi.
• Ni kan få en överblick på an­bud för energileverantörer.
• Ni får svar på drift och up­p­fö­l­j­ning av hur den används.
• Du får veta hur en­skil­da kom­po­nen­ter el­ler stör­re sy­stem av energianvändning ser ut.

Anlita oss för er tekniska förvaltning i er BRF, din fastighet eller industrilokal. Vi ger kostnadsfria offerter – ta kontakt!

Här kan du få offert för teknisk förvaltning, om du så önskar! Ta kontakt och be om offert.