teknisk-förvaltning-stockholm-ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Vi erbjuder eko­no­mi­sk för­valt­nin­g. Då kan vi ta hand om hy­re­sa­vi­se­ring, bo­k­fö­ring, år­sre­do­vi­sning och bud­get.

Hos oss har du möjlighet att få ele­k­tro­ni­ska at­tester av le­ve­ran­tör­sfa­k­tu­ror via vår kun­d­por­tal. Då slip­per du han­te­ra pap­per­sfa­k­tu­ror. Ge­nom pe­rio­di­se­ra­de kvar­tal­srap­por­ter stäm­mer vi sedan ut­fall mot bud­get och up­p­da­te­rar li­k­vi­di­te­t­sbud­ge­ten. Om du vill kan vi erbjuda dig må­nad­srap­por­ter så att du regelbundet blir underrättad om den löpande verksamheten.

Alla rap­por­ter­ som vi gör kan vi göra till­gän­gli­ga för er sty­rel­se i er BRF, via vår kun­d­por­tal. Då kan vi jä­m­föra kost­na­der inom ett an­tal om­rå­den med ett sta­ti­sti­skt ur­val av hur det ser ut hos andra fastigheter och kan på så sätt för­bät­tra era kostnader.

Säker kundportal för förvaltningen

En­li­gt lag an­sva­rar en BRF-sty­rel­se för att upprätta en lä­ge­n­he­t­sför­te­c­k­ning. Det kan vi erbjuda där information ingår om det finns bostäder som har pan­t­sätt­ningar. I vår kun­d­por­tal kan vi förvara alla kon­tra­k­t och bostadsli­stor på ett säkert sätt.

  • Vi kan införa ef­fe­k­ti­va och sä­k­ra ru­ti­ner för av­gif­t­shan­te­ring.
  • Vi kan upprätta information om kre­dit­ti­der och -­ni­våer.
  • Vi kan hantera alla avi-av­gif­ter.
  • Vi kan hantera alla drö­j­smål­srän­tor.

Vi erbjuder ­han­te­ring av kun­dre­skon­tra

Fakturahantering kan vara krångligt. Vi kan erbjuda en förbättrad rutin för hantering av fakturor och registrera le­ve­ran­tör­spro­fi­ler med kre­dit­ti­der och kre­dit­ni­våer. Vi kan även registrera in­kom­man­de le­ve­ran­tör­sfa­k­tu­ror och hantera dem i vårt bokföringssystem.

Med vår kundreskontra kan vi erbjuda dig:

  • Bo­k­fö­ring­
  • Rap­por­te­ring
  • Fac­to­ring
  • In­be­tal­nin­gshantering
  • På­min­nel­ser och in­be­tal­ning­spro­gno­ser som un­der­lät­tar li­k­vi­di­te­t­spla­ne­rin­g
  • In­kas­so­k­ravshantering

Ta kontakt med oss så kan vi berätta om hur vi kan hjälpa er med er ekonomiska förvaltning.

Vi kan ta hand om all ekonomisk förvaltning för er BRF och fastighet. Du kan spara pengar genom att anlita oss.